Veiligheid en GGD

Het veiligheidsbeleid bij BSO Scharrelnest bestaat uit meerdere aspecten. Er wordt gebruik gemaakt van de risico-monitor. Met de risico-monitor als instrument worden de verschillende veiligheidsaspecten beheerst. De verschillende veiligheidsaspecten zijn: brandveiligheid, veiligheid van de kinderen, gezondheid van de kinderen, voedselveiligheid, arbeidsveiligheid van de medewerkers, veiligheid van de huisvesting en veiligheid van de inrichting van de binnen en buitenruimten. Hieronder valt ook het gebruik van het protocol kindermishandeling, de pedagogisch medewerkers zijn geïnstrueerd op het gebied van het herkennen van signalen van mogelijke problematiek rondom kindermishandeling. 

Medewerkers zijn bekend met het inschatten van de risico’s. Tevens wordt gebruik gemaakt van ongevallenregistratie bij (bijna) ongevallen, wat het mogelijk maakt om risico preventief te beheersen. Nauwe afstemming met ouders is noodzakelijk om duidelijk te houden wat een kind kan en mag, hierover worden afspraken gemaakt. 

De visie van de BSO is dat kinderen juist in aanraking mogen komen met risico’s, zodat ze deze gaan herkennen en zich daardoor kunnen en mogen ontwikkelen tot gezonde kinderen. Binnen de overlegstructuur is veiligheid een vast onderdeel. Hierdoor ontstaat brede bekendheid bij medewerkers over de afspraken die gelden voor veiligheid, gezondheid en hygiëne. Voor de start van de BSO en drie maanden na de melding van de start met de opvang, komt de inspecteur van de GGD op locatie langs. De GGD onderzoekt tijdens deze bezoeken of de BSO voldoet aan de eisen vanuit de wet kinderopvang. De inspectierapporten zijn voor ouders ter inzage beschikbaar.

 

Meldcode Kindermishandeling

In de BSO wordt er gewerkt met het protocol “Meldcode Kinderopvang”. In de Meldcode staat een stappenplan/handelingscode beschreven wat en wanneer wij behoren te doen bij een onveilige situatie van kinderen en of medewerkers zowel thuis als bij ons in de opvang. Het Stappenplan Meldcode Kindermishandeling is ingevoerd in de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden en de stappenplannen worden op regelmatige basis besproken met het team medewerkers. Elk jaar worden we getraind in het “werken met deze meldcode”.

GGD rapporten

Vóór de start van de BSO én drie maanden na de melding van de start, komt de inspecteur van de GGD op locatie langs. De GGD onderzoekt tijdens deze bezoeken of de BSO voldoet aan de eisen vanuit de wet kinderopvang. De inspectierapporten zijn voor ouders ter inzage beschikbaar op de opvang en via onderstaande button.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement