Veiligheid en GGD

Bij peuteropvang Scharrelnest staat veiligheid hoog in het vaandel. Ons veiligheidsbeleid omvat verschillende aspecten die zorgvuldig worden beheerd met behulp van de risico-monitor. Hiermee waarborgen we onder andere de brandveiligheid, de veiligheid en gezondheid van de kinderen, voedselveiligheid, arbeidsveiligheid van onze medewerkers, en de veiligheid van onze huisvesting en binnen- en buitenruimten. We zijn ook alert op signalen van mogelijke kindermishandeling en werken volgens het protocol kindermishandeling, waarbij onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om deze signalen te herkennen.

Onze medewerkers zijn goed bekend met het inschatten van risico’s en we registreren ongevallen zorgvuldig om preventief te kunnen handelen. We stemmen nauw af met ouders om duidelijke afspraken te maken over wat een kind kan en mag, zodat we samen een veilige omgeving kunnen creëren.

Onze visie is dat kinderen juist in aanraking mogen komen met risico’s, zodat ze deze leren herkennen en zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Veiligheid is een vast onderdeel van onze overlegstructuur, waardoor alle medewerkers bekend zijn met de geldende afspraken omtrent veiligheid, gezondheid en hygiëne.

De GGD komt elkaar inspecteren op een onverwacht ogenblik. Voor de start van de peuteropvang en drie maanden na de melding van de start met de opvang, komt de inspecteur van de GGD op locatie langs. De inspecteur van de GGD inspecteert elk jaar op verschillende onderdelen, tijdens dit bezoek wordt gecontroleerd of we voldoen aan de eisen vanuit de wet kinderopvang. De inspectierapporten zijn beschikbaar voor ouders ter inzage op onze locatie en via onderstaande knop. 

Meldcode Kindermishandeling

We werken bij peuteropvang Scharrelnest met het protocol “Meldcode Kinderopvang”, waarin een stappenplan/handelingscode is opgenomen voor het omgaan met onveilige situaties, zowel thuis als op de opvang. Samen met alle pedagogisch medewerkers bespreken we jaarlijks de meldcode, waarbij taken, verantwoordelijkheden en stappenplannen worden door genomen. We streven ernaar om elk jaar training te volgen om ons bewustzijn en onze vaardigheden op dit gebied te verbeteren.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement