Klachtenregeling

Klacht

“Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een gebruiker over een gedraging van de kinderopvangorganisatie of van één van haar medewerkers tegenover een gebruiker. Dit kan ook zijn over de overeenkomst tussen houder en ouder”. Elke klacht of uiting van ongenoegen wordt vastgelegd op een intern verbeterformulier.

Interne klachten procedure

Bij peuteropvang Scharrelnest streven we naar een open en transparante communicatie met ouders en de oudercommissie. Als u ontevreden bent of een klacht heeft, moedigen we u aan om dit schriftelijk aan ons door te geven, zodat we samen in gesprek kunnen gaan om tot een oplossing te komen. 

Mocht het voorkomen dat u zich niet gehoord voelt of als het niet lukt om de onvrede op te lossen, bieden we een klachtenprocedure aan. U kunt schriftelijk een klacht indienen. Meer informatie over deze procedure kunt u vinden door op de onderstaande knop te klikken. We streven ernaar om eventuele klachten zo spoedig mogelijk en op een constructieve manier af te handelen, met de belangen van de kinderen als hoogste prioriteit.

Stappenplan Geschillencommissie

Voor het indienen en behandelen van een klacht door de Geschillencommissie. Stappenplan geschillen/klachten:

  • De ouder/oudercommissie dient de klacht te allen tijde eerst in te dienen bij de ondernemer.
  • Leidt de klacht niet tot een bevredigende oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na datum van indienen bij de ondernemer, ingediend worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.
  • Geschillen kunnen zowel door ouder/oudercommissie als door de ondernemer worden ingediend bij de Geschillencommissie.
  • Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil indient moet de ondernemer deze keuze respecteren.
  • Wanneer de ondernemer een geschil wil indienen is deze verplicht de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm te vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat.De Ondernemer moet daarbij aangeven dat hij/zij zich na het verstrijken van de bovengenoemde 5 weken termijn, vrij zal zijn zich te richten tot een gewone (civiel) rechter.
  • De Geschillencommissie doet een uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het reglement. Dit reglement kan beschikbaar worden gesteld via de website van de geschillencommissie. De Geschillencommissie geeft een bindend advies.
  • Voor de behandeling door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
    Uitsluitend de Geschillencommissie en de gewone(civiel) rechter zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen/klachten vanuit privacy wetgeving.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement