Klachtenregeling

Voordat de procedure beschreven wordt, volgt hier eerst een omschrijving van de term klacht: 

Klacht

“Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een gebruiker over een gedraging van de kinderopvangorganisatie of van één van haar medewerkers tegenover een gebruiker. Dit kan ook zijn over de overeenkomst tussen houder en ouder”. Elke klacht of uiting van ongenoegen wordt vastgelegd op een intern verbeterformulier. 

Interne klachten procedure

Ouders en Oudercommissie Bij onvrede, klachten vanuit de ouders/oudercommissie vinden wij het zeer wenselijk dat u deze schriftelijk kenbaar maakt aan ons als de houders en eigenaren zodat wij als partijen in gesprek kunnen komen met als doel de onvrede/klacht te kunnen oplossen. Echter, soms lukt dat niet of voelt u zich niet goed gehoord. In dat geval kunt u overwegen gebruik te maken van onze klachtenprocedure door schriftelijk een klacht in te dienen. Meer informatie over de procedure kunt u downloaden via de button hieronder.

Stappenplan Geschillencommissie

Voor het indienen en behandelen van een klacht door de Geschillencommissie. Stappenplan geschillen/klachten:

  • De ouder/oudercommissie dient de klacht te allen tijde eerst in te dienen bij de ondernemer.
  • Leidt de klacht niet tot een bevredigende oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na datum van indienen bij de ondernemer, ingediend worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.
  • Geschillen kunnen zowel door ouder/oudercommissie als door de ondernemer worden ingediend bij de Geschillencommissie.
  • Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil indient moet de ondernemer deze keuze respecteren.
  • Wanneer de ondernemer een geschil wil indienen is deze verplicht de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm te vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat.De Ondernemer moet daarbij aangeven dat hij/zij zich na het verstrijken van de bovengenoemde 5 weken termijn, vrij zal zijn zich te richten tot een gewone (civiel) rechter.
  • De Geschillencommissie doet een uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het reglement. Dit reglement kan beschikbaar worden gesteld via de website van de geschillencommissie. De Geschillencommissie geeft een bindend advies.
  • Voor de behandeling door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
    Uitsluitend de Geschillencommissie en de gewone(civiel) rechter zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen/klachten vanuit privacy wetgeving.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement